RailMap.net

 

Mapy elektroniczne

 

Podręcznik użytkownika

wersja 0.1


SPIS TREŚCI

 

 

1         Wstęp.. 4

2         Obsługa podstawowa. 4

2.1       Uruchomienie i logowanie. 4

2.2       Ukończenie i automatyczne wylogowanie. 4

2.3       Pomoc. 4

3         Opis aplikacji 5

3.1       Menu. 6

3.1.1     Część ogólna. 6

3.1.2     Do domu. 6

3.1.3     Mapa. 6

3.1.3.1       Zakładka Mapa. 6

3.1.3.2       Zakładka Ustawienie. 6

3.1.4     Miejsca. 7

3.1.4.1       Szukać. 7

3.1.4.2       Współrzędne. 7

3.1.4.3       Symbole. 7

3.1.5     Stacje. 7

3.1.5.1       Zakładka Stacje. 8

3.1.5.2       Zakładka Trasa. 8

3.1.6     Śledzenie. 8

3.1.6.1       Zakładka Pozycje. 8

3.1.6.2       Zakładka Historia. 8

3.1.6.2.1     Formularz Historia pozycji 9

3.1.6.2.2     Formularz Historyczne pozycje. 9

3.1.6.3       Zakładka Obiekty. 9

3.1.6.3.1     Formularz obiektów śledzenia. 10

3.1.6.3.2     Formularz Import pozycji z XML. 10

3.1.6.3.3     Formularz Szczegół obiektu śledzenia. 10

3.1.6.3.4     Formularz Żądanie śledzenia. 11

3.1.6.4       Zakładka Ustawienie. 11

3.1.7     Infrastruktura. 12

3.1.7.1       Zakładka Wyświetlić. 12

3.1.7.2       Zakładka Trasa. 12

3.1.7.3       Zakładka Informacje. 13

3.1.8     Korytarze. 13

3.1.8.1       Zakładka Korytarze. 13

3.2       Elementy do sterowania i wprowadzania. 13

3.2.1     Elementy podstawowe. 14

3.2.1.1       Pole tekstowe. 14

3.2.1.2       Pole wejściowe z listą rozwijalną (Combo Box) 14

3.2.1.3       Pole wyboru (Check Box) 14

3.2.1.4       Przycisk. 14

3.2.1.5       Kalendarz. 15

3.2.1.6       Tabela i wykaz. 15

3.2.1.7       Wykazy składane. 15

3.2.1.8       Przełącznik. 16

3.2.1.9       Stan śledzenia. 16

3.2.2     Elementy pochodne. 17

3.2.2.1       Wybór i wprowadzenie stacji 17

4         Szczegółowy opis modułów.. 18

4.1       Do domu. 18

4.2       Mapa. 18

4.2.1     Mapa. 18

4.2.2     Ustawienie. 19

4.3       Miejsca. 19

4.3.1     Szukać. 19

4.3.2     Współrzędne. 20

4.3.3     Symbole. 21

4.4       Stacje. 23

4.4.1     Stacje. 23

4.4.2     Trasa. 24

4.5       Śledzenie. 25

4.5.1     Pozycje. 25

4.5.2     Historia. 26

4.5.2.1       Historia pozycji 26

4.5.2.2       Historyczne pozycje. 28

4.5.3     Obiekty. 29

4.5.3.1       Wykaz śledzonych obiektów.. 29

4.5.3.2       Żądanie śledzenia. 30

4.5.3.3       Szczegół obiektu śledzenia. 34

4.5.3.4       Import pozycji z XML. 35

4.5.4     Ustawienie. 35

4.6       Infrastruktura. 36

4.6.1     Wyświetlić. 36

4.6.2     Trasa. 37

4.6.3     Informacje. 40

4.7       Korytarze. 41

4.7.1     Korytarze. 41

 

1        Wstęp

Mapa elektroniczna RailMap.net to aplikacja internetowa w architekturze klient-serwer. Głównym jej celem jest udzielanie graficznych informacji o infrastrukturze kolejowej. Zawiera szereg pożytecznych funkcji, jak również jest tutaj możliwość śledzenia obiektów (wagonów, kontenerów, pojazdów …) na mapie, oprócz tego pokazywane są również nazwy miast i miejscowości w zależności od ustawienia aktualnej podziałki mapy.

 

Aplikacja RailMap.net składa się z siedmiu modułów (Do domu, Mapa, Miejsca, Stacje, Śledzenie, Infrastruktura oraz Korytarze). Odpowiada temu także struktura menu.

 

2        Obsługa podstawowa

2.1      Uruchomienie i logowanie

Do uruchomienia aplikacji potrzebna jest przeglądarka internetowa (Microsoft Internet Explorer albo Mozilla Firefox). Przeglądarka powinna mieć dozwolone skryptowanie w języku javascript. Użytkownik może pracować z aplikacją w dwóch reżimach. W reżimie DEMOWERSJI (ma dostęp do elektronicznej mapy Google) i w reżimie REJESTRACJI (w takim przypadku potrzebne jest zarejestrowanie, następnie zawarcie umowy i zapłacenie faktury zaliczkowej). Następuje umożliwienie użytkownikowi pełnego dostępu do aplikacji RailMap.net za pomocą własnej nazwy użytkownika i hasła.

 

Najpierw pojawi się okno logowania (reżim DEMOWERSJI), do którego wprowadzisz swoje dane logowania, mianowicie nazwę użytkownika i hasło. Podczas wkładania hasła należy uważać na wielkie i małe litery (hasło "Hasło123" i "hasło123" są odmienne). Dane do logowania powinny być wypełnione, w odwrotnym przypadku pojawi się informacja "Nie wypełniono nazwy użytkownika!" albo "Nie wypełniono hasła!".

 

O ile wprowadzona nazwa użytkownika nie istnieje, albo wpisano nieprawidłowe hasło, to pokaże się tekst "Błędna nazwa użytkownika albo hasło!". Po nieudanym zalogowaniu pojawi się wstępne (główne) okno.

2.2      Ukończenie i automatyczne wylogowanie

 

Ukończenie aplikacji można przeprowadzić za pomocą przycisku Wylogować się i następnie zamknąć okno przeglądarki. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie spowoduje wylogowania! W aplikacji ustawiony jest również odcinek czasu, który określa maksymalny czas bezczynności użytkownika, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie. Aktualnie jest to 20 minut.

2.3      Pomoc

 

Dokument ten służy do pomocy. Jest dostępny z wszystkich okien aplikacji za pomocą ikony  znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu obok informacji o użytkownikowi.

3        Opis aplikacji

 

Przed zalogowaniem pokaże się użytkownikowi standardowe okno (reżim DEMOWERSJI), które składa się z trzech głównych części.

 

W pierwszej (górnej) części znajdują się loga (aplikacji i firmy), flagi państw do przełączania języków (CZ, DE, PL) oraz pola do logowania (elementy tekstowe Użytkownik, Hasło oraz przycisk Zalogować). Językiem wyjściowym jest język angielski.

 

W górnej części znajduje się dalej menu z zakładkami do wyboru poszczególnych modułów, które ma w sumie siedem zakładek: Do domu, Mapa, Miejsca, Stacje, Śledzenie, Infrastruktura oraz Korytarze (w tym reżimie dostępna jest tylko zakładka Do domu).

 

W lewej części jest interaktywna mapa Google razem z wszystkimi elementami sterującymi mapą elektroniczną.

 

W lewej górnej części mapy jest element sterujący umożliwiający zwiększenie albo zmniejszenie podziałki mapy oraz przesunięcie mapy w kierunku wszystkich czterech stron świata. Podziałkę mapy zmienisz po prostu kliknięciem lewego górnego plus albo mínus. Przesunięcia mapy dokonasz za pomocą strzałek w ten sposób, że przesuniesz mapę w wycinku w kierunku przeciwnym aniżeli pokazuje kierunek strzałki, którą kliknąłeś. Po lewej stronie nad mapą stwierdzisz, jaka jest podziałka wyświetlonej mapy elektronicznej. Kolejnym elementem sterującym mapy elektronicznej jest okno z przyciskami do pokazania poszczególnych rodzajów map (Podstawowa, Satelitarna, Teren i Kombinowana).

 

W prawej części znajduje się formularz, jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego modułu i zawiera zakładki z poszczególnymi funkcjami aplikacji. Za pomocą tych funkcji sprawnie i szybko wyświetlisz mapę z szukanymi współrzędnymi, które ponadto uwyraźnione są poprzez symbole. Formularz ten można w zależności od potrzeb ukryć albo ponownie pokazać.

 

Po zalogowaniu (reżim REJESTRACJI) pokaże się użytkownikowi strona wstępna aplikacji RailMap.net z interaktywną „ślepą“ mapą Jerid, w której na podstawie ustawienia użytkownika zmieni się okno z przyciskami. Tym razem z możliwością wyświetlania poszczególnych warstw Kolei, Stacji, Symboli i Infrastruktury. Dołączy do tego element sterujący Okienko podglądowe, które znajduje się w prawej dolnej części mapy, w przypadku mapy o większej skali z wycinkiem w widzialnej części mapy. Przesunięciem wycinka za pomocą myszy przesuniesz także całą mapę. Okno to można również w zależności od potřeb ukryć albo ponownie wyświetlić.

 

W zależności od uprawnień użytkownika w menu udostępnione będą poszczególne zakładki do wyboru modułów, w miejscu do zalogowania użytkownika pokaże się nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika a przycisk Zalogować zastąpi przycisk Wylogować. Oprócz tego strona ta mniej więcej odpowiada oknu wstępnemu.

 

3.1      Menu

3.1.1       Część ogólna

 

Struktura menu odpowiada podziałowi aplikacji do poszczególnych części – modułów, składa się więc z siedmiu pozycji, za pomocą których wybierane są poszczególne moduły. Menu zawiera pozycje: Do domu, Mapa, Miejsca, Stacje, Śledzenie, Infrastruktura oraz Korytarze. Po wyborze konkretnej pozycji zmieni się zawartość formularza w prawej części ekranu i udostępnione będą poszczególne zakładki z funkcjami wybranego modułu.

 

 

3.1.2       Do domu

 

Moduł Do domu służy do wyświetlania wstępnych informacji o aplikacji. Obejmuje zakładki Opis, Warstwy, WebServices oraz Kontakty.

 

3.1.3       Mapa

 

Moduł Mapa przeznaczony jest do indywidualnego ustawienia wyświetlania wybranych informacji graficznych oraz do korzystania z wybranych funkcji na mapie. Zawiera dwie zakładki - Mapa i Ustawienie.

 

3.1.3.1       Zakładka Mapa

Zakładka Mapa zawiera pozycje:

 

 

 

3.1.3.2       Zakładka Ustawienie

Na zakładce Ustawienie można ustalić, od jakiej podziałki będą na mapie widoczne stacje kolejowe i jakim typem „szpilki“ będą wyświetlane. Na tej zakładce ustawiane jest również wyświetlanie przycisków (Koleje, Stacje, Symbole) w oknie z przyciskami oraz funkcja „Zapamiętać aktualne ustawienie mapy“.

 

3.1.4       Miejsca

 

Za pomocą modułu Miejsca w prosty sposób wyszukamy i wyświetlimy miejsce na mapie elektronicznej. Moduł ma trzy zakładki (Szukać, Współrzędne oraz Symbole).

 

3.1.4.1       Szukać

Na tej zakładce znajduje się funkcja Wyszukać, za pomocą której wyszukamy miejsca wg podanego tekstu. Na zakładce znajdują się elementy sterujące:

 

 

3.1.4.2       Współrzędne

Zakładka służy do wyszukania i wyświetlenia miejsc na mapie wg podanych współrzędnych. Współrzędnych można szukać za pomocą dwóch systemów współrzędnych (GPS oraz WGS84). Zakładka zawiera elementy:

 

 

3.1.4.3       Symbole

Zakładka ta służy do pracy z symbolami. Symbole, to przez użytkownika wyznaczone miejsca na mapie i każdy użytkownik może je sobie wprowadzić sam. Symbole układają się do przez użytkownika określonych grup, więc każy symbol powinien być przyporządkowany do pewnej grupy.

Na zakładce można skorzystać z następujących funkcji:

    

-         Nowa grupa – wyświetli formularz do wprowadzenia nowej grupy użytkowników

-         Nowy symbol – wyświetli formularz do wprowadzenia nowego symbolu wybranej grupy

-         Wyświetlenie symboli – za pomocą tej funkcji można do mapy zakreślić wszystkie symbole wybranej grupy albo wszystkie symbole wszystkich grup

-         Zakreślenie symbolu – wybrany symbol zakreśli i wycentruje go na mapie

-         Edytacja symbolu – otworzy formularz do edytacji wybranego symbolu

-         Usunąć grupę – usunie wybraną grupę razem z jej kolekcją symboli

-         Usunąć symbol – usunie wybrany symbol

 

Na zakładce znajdują się elementy sterujące:

 

 

3.1.5       Stacje

 

Stacje to moduł, za pomocą którego można wyszukać i wyświetlić konkretną stację kolejową albo pokazać trasę między stacjami wybranymi do wykazu. Moduł zawiera zakładki – Stacje  i Trasa.

 

3.1.5.1       Zakładka Stacje

Zakładka ta służy do wyszukania i wyświetlenia wybranej stacji kolejowej na mapie. W tym celu zawiera ona element pochodny: Wybór i wprowadzenie stacji.

 

3.1.5.2       Zakładka Trasa

Zakładka zawiera funkcję do wyświetlania trasy (za pomocą odcinków, które wyrażają odległość powietrzną) między stacjami znajdującymi się w wykazie. Na zakładce są w tym celu następujące elementy sterujące:

 

 

3.1.6       Śledzenie

 

Moduł Śledzenie służy do graficznego przedstawienia śledzonych obiektów (wagony, pociągi, lokomotywy itd.). Głównymi  jego funkcjami to  wyświetleni aktualnej pozycji oraz przedstawienie historii ruchu obiektów. Zawiera w sumie cztery zakładki (Pozycje, Historia, Obiekty i Ustawienie)

 

3.1.6.1       Zakładka Pozycje

Na tej zakładce znajdziesz funkcje Wyszukać pozycję i Wyświetlenie pozycji, które służą do wypisania i następnego wyświetlenia aktualnej pozycji poszczególnych obiektów. Częścią składową zakładki jest również możliwość eksportu pozycji do XML oraz CSV pliku. Na zakładce znajdziemy elementy sterujące:

 

 

3.1.6.2       Zakładka Historia

Zakładka zawiera funkcje do wyświetlania historii ruchu obiektów aktualnie zalogowanego użytkownika, tzn. pokaże pozycje w z góry określonym okresie czasu. Funkcja ta, podobnie jak i inne funkcje, wyznaczana jest do mapy za pomocą symboli.

Podczas pracy z zakładką natrafimy na dwa formularze. Pierwszy to formularz „Historia pozycji“ (służy do wyświetlenia wyszukanych obiektów) a drugi to „Historyczne pozycje“ (służy do wypisania i pokazania pozycji wybranych obiektów na mapie).

 

3.1.6.2.1      Formularz Historia pozycji

Formularz Historia pozycji zawiera elementy:

 

 

3.1.6.2.2      Formularz Historyczne pozycje

Formularz Historyczne pozycje składa się z:

 

·        Oznaczenie – lista rozwijana do wyboru wypisania pozycji konkretnego obiektu

·        Sortowanie – lista rozwijana do wyboru sposobu sortowania pozycji w tabeli

·        Eksport XML, Eksport CSV – przyciski służące do eksportu historii pozycji do odpowiedniego pliku

·        Wykaz pozycji – tabela z wykazem pozycji zawierająca kolumny Najbliższa stacja, Data i czas pozycji, Data i czas przyjmowania oraz Szczegół

·        Powrót – przycisk, po którego naciśnięciu wrócisz z powrotem na formularz Historia pozycji

 

3.1.6.3       Zakładka Obiekty

Za pomocą tej zakładki można pracować z śledzonymi obiektami. Każdy obiekt zidentyfikowany jest poprzez swoje oznaczenie (większością numer wagonu), opis,  typ środka transportu oraz ikonę. Także tutaj można pracować z kilkoma formularzami: Wykaz obiektów śledzenia, Import pozycji z XML, Szczegół obiektu śledzenia oraz Żądanie śledzenia (formularz, który składa się z kolejnych niżej wymienionych formularzy). Poszczególne formularze zawierają następujące elementy sterujące:

 

3.1.6.3.1      Formularz obiektów śledzenia

Formularz Wykaz obiektów śledzenia służy do wypisania wszystkich obiektów należących do zalogowanego użytkownika:

 

·        Typ środka transportu – lista rozwijana z poszczególnymi typami środków transportu

·        Ilość obiektów na stronie – lista rozwijana z wyborem danej wartości wg której pokaże się w tabeli tyle pozycji, ile w wykazie wybrano

·        Szukać – pole tekstowe do wprowadzenia żądanego tekstu

·        Szukać – przycisk z funkcją, która na podstawie wprowadzonego tekstu wyszuka obiekty, których Oznaczenie zawiera wprowadzony tekst i odpowiada wybranemu typowi środka transportu

·        Wykaz obiektów – tabela z wykazem znalezionych obiektów zawierająca kolumny Rysunek, Oznaczenie, Opis, Zmienić oraz Szczegół. 

·        Import pozycji, Nowy obiekt – przyciski, po ich naciśnięciu otworzy się formularz Import pozycji z XML ew. Szczegół obiektu śledzenia

 

3.1.6.3.2      Formularz Import pozycji z XML

Formularz Import pozycji z XML:

 

·        Przechodzić – przycisk do otwarcia okna dialogowego „Pobrać plik“, w którym wybierzesz dany plik XML

·        Import – przycisk, po jego naciśnięciu wykonany będzie import pozycji obiektów z przekazanego pliku XML

·        Powrót – przycisk, po którego naciśnięciu wrócisz z powrotem na formularz Wykaz obiektów śledzenia

·        Wzór pliku pozycji XML oraz Schemat pliku XML – odsyłacze, po ich naciśnięciu pokaże się nowe okno z wzorami plików

 

3.1.6.3.3      Formularz Szczegół obiektu śledzenia

Formularz Szczegół obiektu śledzenia służy do sporządzenia nowego i do edytacji istniejącego obiektu:

 

·        Oznaczenie – pole tekstowe do wprowadzenia oznaczenia nowego obiektu

·        Opis – pole tekstowe do wpisania dodatkowych informacji o obiekcie

·        Typ środka transportu – lista rozwijana z typem środka transportu

·        Rysunek – lista rozwijana elementów graficznych - ikon

·        Stosować azymuty – checkbox do ustawienia (włączenie/wyłączenie) wyboru Azymuty w tabeli Obiekty na zakładce Historia.

·        Zachować – po naciśnięciu przycisku wykonana będzie kontrola poprawności oznaczenia (wagonu i kontenera) a nowy albo edytowany obiekt zostanie zachowany

·        Powrót – przycisk, po którego naciśnięciu wrócisz z powrotem na formularz Wykaz obiektów śledzenia

·        Usunąć – przycisk służy do usunięcia wybranego obiektu. Przycisk ten jest widoczny tylko w reżimie edytacji.

 

3.1.6.3.4      Formularz Żądanie śledzenia

Formularz Żądanie śledzenia (otworzysz kliknięciem obiektu w kolumnie Oznaczenie w tabeli Wykaz obiektów) służy do ustawienia typu śledzenia wybranym adapterem albo jednostką monitorującą albo możliwością ręcznego wprowadzenia pozycji i zawiera:

 

·        Oznaczenie, Typ środka transportu - opisy

·        Ostatnia pozycja – opis z datą i czasem zwróconej pozycji, najbliższa stacja i kolej oraz odsyłacze na pozycję w Jerid „ślepej“ i Google mapie

·        Grupy – wykaz składany zawierający pozycje Systemy zewnętrzne (śledzenie za pośrednictwem UZ, śledzenie Cevis), Własne jednostki monitorujące (śledzenie za pomocą jednostki racapoun SMS) oraz Ręczne wprowadzenie pozycji, które zawierają elementy sterujące potrzebne dla funkcji:

 

o       Śledzenie za pośrednictwem UZ

§         Aktualnie śledzony – element graficzny pokazujący stan śledzenia

§         Wstrzymać śledzenie – przycisk, po jego naciśnięciu wysłane będzie żądanie ukończenia śledzenia wagonu kolejowego

§         Rozpocząć śledzenie – przycisk do otwarcia formularza do wprowadzenia Stacji nadania i Stacji przeznaczenia. W skład formularza wchodzą dwa elementy pochodne „Wybór i wprowadzenie stacji“ oraz przyciski OK i Zamknij

§         Otrzymać aktualną pozycję – wyśle żądanie dotyczące aktualnej pozycji wagonu

o       Śledzenie Cevis

§         Aktualnie śledzony – element graficzny pokazujący stan śledzenia

§         Wstrzymać śledzenie – przycisk, po jego naciśnięciu zakończy się  śledzenie obiektu danym adapterem

§         Rozpocząć śledzenie – przycisk do uruchomienia śledzenia obiektu

o       Śledzenie za pomocą jednostki racapoun SMS

§         Aktualnie śledzony – element graficzny pokazujący stan śledzenia

§         Kod – pole tekstowe do wprowadzenia kodu

§         Wstrzymać śledzenie – przycisk, po jego naciśnięciu uruchomiona będzie funkcja powodująca ukończenie śledzenia obiektu

§         Rozpocząć śledzenie – przycisk do uruchomienia śledzenia obiektu

§         Szczegół śledzenia – przycisk do otwarcia formularza Śledzenie za pomocą jednostki racapoun SMS.

o       Ręczne wprowadzenie pozycji

§         Ręczne wprowadzenie pozycji – przycisk do otwarcia formularza Ręczny import pozycji. Na formularzu znajdują się elementy sterujące do wprowadzenia daty i czasu, opisu (info) oraz współrzędnych GPS albo WGS84.

 

·        Powrót – przycisk, po którego naciśnięciu wrócisz z powrotem na formularz Wykaz obiektów śledzenia

 

3.1.6.4       Zakładka Ustawienie

Na zakładce Ustawienie można dla zakładek Pozycje, Historia oraz Obiekty ustawić ilość śledzonych dni albo liczbę pozycji lub obiektów, które będą wyszukiwane, ew. wyświetlane na stronach wyżej wymienionych zakładek. Ustawienie to będzie zachowane po naciśnięciu przycisku Zachować.

 

3.1.7       Infrastruktura

 

Infrastruktura to moduł, w którym na podstawie zdefiniowanych parametrów nastąpi wyświetlenie wybranej infrastruktury a następnie są udzielane informacje o parametrach linii założone na narodowych oświadczeniach o kolei (np. właściciel linii, rozstaw linii, długość odcinka linii, rodzaj trakcji, układ trakcyjny, liczba torów itp.). Moduł zawiera trzy zakładki – Wyświetlić, Trasa oraz Informacje.

 

3.1.7.1       Zakładka Wyświetlić

Zakładka służy do wyświetlenia warstwy infrastruktury na podstawie wybranych warunków i składa się z elementów sterujących:

 

 

3.1.7.2       Zakładka Trasa

Zakładka zawiera funkcję do wyszukania najkrótszej trasy między dwoma stacjami (nadania i przeznaczenia) z możliwością wyboru trasy „przez“ wybraną stację. Do wybranej trasy można również wprowadzić warunki wyboru dla pozycji Trakcja, Liczba torów, Nacisk na oś oraz Promy dozwolone. Można również dla wybranej trasy wprowadzić ograniczenie za pomocą „zakazanej“ infrastruktury, do której można włożyć stacje kolejowe, linie albo odcinki linii, przez które najkrótsza trasa nie poprowadzi.

 

Zakładka składa się z:

 

 

3.1.7.3       Zakładka Informacje

Na tej zakładce wyświetlane są szczegółowe informacje o odcinku linii, który jest aktualnie wybrany na mapie. Na zakładce znajdują się parametry przynależne do danej kolei narodowej, większością do nich należą: Kolej, Numer linii, Opis, Liczba torów, Długość, Rozstaw torów, Klasa liniowa, Nacisk na oś, Prędkość liniowa, Trakcja, Profil, Urządzenia zabezpieczające, System komunikacyjny, Maks.wzniesienie oraz Maks. długość pociągu. Przy promach chodzi o parametry: Numer promu, Opis i Długość. Dalej zakładka zawiera funkcje dodania wybranego odcinka do zakazanych odcinków oraz dodanie linii do zakazanych linii. Odcinki te albo linie dodawane są do zakładki Trasa.

3.1.8       Korytarze

 

Moduł ten służy do wyświetlenia korytarzy za pomocą funkcji Wyświetlić korytarz, która wybierze odcinki linii kolejowej danego typu korytarza i pokaże je na mapie (pokryje warstwę klasycznej sieci kolejowej).

 

3.1.8.1       Zakładka Korytarze

Na zakładce znajdują się pozycje:

 

·        Typ korytarza – lista rozwijana z korytarzami

·        Korytarz –  lista rozwijana zawierająca dane dotyczące wybranego typu korytarza

·        Kolor – przełącznik do ustawienia koloru wyświetlanego korytarza

·        Wyświetlić korytarz – przycisk, po jego naciśnięciu uruchomiona zostanie funkcja Wyświetlić korytarz

 

3.2      Elementy do sterowania i wprowadzania

 

Każda zakładka programu składa się z następujących elementów do wprowadzania, wyświetlania i sterowania - pozycji.

 

 

3.2.1       Elementy podstawowe

3.2.1.1       Pole tekstowe

 

Do pola tekstowego są za pomocą klawiatury wpisywane i edytowane teksty, liczby albo daty w sposób zwykły, wliczając w to klawisze Insert, Delete, Home, End itp. Pole tekstowe może być znakowe (można do niego wpisywać znaki i liczby), numeryczne do wprowadzania wartości liczbowych albo datowe do wpisywania daty.

 

 

3.2.1.2       Pole wejściowe z listą rozwijalną (Combo Box)

 

Pole wejściowe z listą rozwijalną zawiera zawsze kilka wartości, z których można wybrać tylko jedną. Lista rozwinie się kliknięciem  myszy  na przycisku  . Wyboru wartości dokonuje się albo kliknięciem myszy na wybranej możliwości albo za pomocą strzałek kursorowych.

 

  

 

3.2.1.3       Pole wyboru (Check Box)

 

Pole wyboru to prosta pozycja, która może mieć tylko dwa stany: Włączone , ew. wyłączone . Zmiana stanu pola wyboru dokonywana jest kliknięciem myszy albo naciśnięciem spacji.

 

 

3.2.1.4       Przycisk

 

Przycisk służy do sterowania biegiem aplikacji albo do uruchomienia żądanych funkcji. Wyborem (naciśnięciem) przycisku uruchomiona zostanie czynność albo funkcja połączona z tym przyciskiem. Wygląd i kształt przycisków może mieć różną (również graficzną) formę odpowiadającą konkretnej sytuacji.

 

    

 

3.2.1.5       Kalendarz

 

Chodzi o element sterujący, za pomocą którego można wybrać i do pola tekstowego włożyć datę.

 

 

3.2.1.6       Tabela i wykaz

 

Obydwa elementy sterujące wyglądają tak samo, tzn. posiadają nagłówek i służą do wyświetlania większej ilości zapisów. W tabeli można ponadto przeprowadzać sortowanie zapisów według wybranej kolumny.

 

a) tabela

 

b) wykaz

 

3.2.1.7       Wykazy składane

 

W aplikacji wykorzystywane są dwa typy wykazów składanych. Pierwszy to element umożliwiający pokazanie/ukrycie części wykazu, które można realizować naciśnięciem lewego przycisku myszy nad odpowiednią pozycją elementu sterującego. Przykładowo może chodzić o pokazanie/ukrycie pozycji w ramach grup z punktu widzenia użytkownika, gdzie pokazanie/ukrycie pozycji wybranej grupy przeprowadzane jest nad nazwą danej grupy.

 

 

 

Drugi typ wykazu składanego różni się od pierwszego w tym, że ukrycie „otwartej“ części wykazu można zrealizować „otwarciem“ innej części wykazu, która pierwotną „otwartą“ część ukryje. Wyświetlenie, tak samo jak przy pierwszym wykazie, przeprowadzić można kliknięciem lewego przycisku myszy nad daną pozycją wykazu.

 

 

 

3.2.1.8       Przełącznik

 

Chodzi o element sterujący służący do wyboru żądanej wartości.

 

  

 

3.2.1.9       Stan śledzenia

 

Element graficzny, który służy do uwyraźnienia aktualnego stanu obiektu. Element sterujący informuje użytkownika, czy dany obiekt jest śledzony albo nie.

 

     

 

 

 

 

3.2.2       Elementy pochodne

 

Elementy pochodne składają się z kilku podstawowych elementów i służą do wyboru albo do wprowadzania bardziej skomplikowanych struktur danych.

 

3.2.2.1        Wybór i wprowadzenie stacji

 

Wprowadzenie stacji na formularzu przeprowadzane jest za pomocą następującego elementu pochodnego.

 

 

Podczas wprowadzania stacji do formularza i jej wybierania z wykazu postępujemy w następujący sposób:

 

Do pola tekstowego wprowadzimy numer albo nazwę stacji lub jej część początkową i naciśniemy klawisz Enter albo przycisk Szukać stacji  Jeżeli istnieje kilka stacji rozpoczynających się wprowadzonym numerem lub nazwą, zaoferowane będą w pozycji ComboBox po prawej stronie. Z tego wykazu należy wybrać stację (wybór w Combo reaguje nawet na wprowadzoną pierwszą literę nazwy stacji). Następnie należy nacisnąć przycisk Pokazać stację w celu zatwierdzenia.

4        Szczegółowy opis modułów

4.1      Do domu

Wyboru poszczególnych zakładek dokonać można naciśnięciem lewego przycisku myszy.

 

4.2      Mapa

4.2.1       Mapa

 

Wybrane ustawienie wyświetlania poszczególnych warstw roboczych oraz stacji kolejowych zrealizować można poprzez włączenie/wyłączenie odpowiedniego elementu sterującego i wyborem w liście rozwijanej. Zachowanie przeprowadza się za pomocą przycisku Zachować.

 

 

Wyświetlenie warstwy kolei – kolej wyświetlana jest tylko w ramach pewnego przedziału skali. Każdy odcinek warstwy kolei ma swoją kategorię (1-5) i z pewną podziałką pokazywane są tylko określone kategorie. W skali, kiedy wyświetlana jest cała Europa, pokazują się tylko odcinki z kategorią 1 i potem wraz ze zbliżaniem wyświetlane są również kolejne kategorie linii.

 

Wyświetlenie warstwy stacji – stacje pokazywane są również dopiero od pewnej skali, która została wybrana na zakładce Ustawienie. Podzielone są do 2 kategorii i z pewną skalą wyświetlane są tylko określone stacje. Stacje 1 kategorii (stacje z potęgą węzłów 3 albo  więcej) pokazywane są od skali 1: 280 tys., reszta stacji (z potęgą węzłów mniej niż 3) pokazywane są od skali 1:72 tis.

 

Wyświetlenie warstwy symboli – do aktualnego wycinka mapy będą wyszukane i wyświetlone symbole należące do aktualnie zgłoszonego użytkownika (bez względu na grupy) i według ustawienia przy ikonach pokaże się także nazwa i ew. opis symbolu.

 

4.2.2       Ustawienie

 

Wyświetlanie przycisków i ikon stacji kolejowych na mapie przeprowadzić można poprzez ustawienie danych elementów sterujących, zachować je można naciśnięciem przycisku Zachować.

 

 

4.3      Miejsca

4.3.1       Szukać

 

 

Zanim klikniesz przycisk Wyszukać, należy wprowadzić część albo całą nazwę miejsca, które szukasz, do pola tekstowego „Miejsce“. Jeżeli nie wprowadzisz żadnego tekstu i klikniesz przycisk Wyszukać, to pokaże się taki sam formularz z uwagą „Nie ma pozycji …“ Jeżeli nazwę wprowadzisz a uwaga pojawi się pomimo tego, to wtedy jest tak z powodu braku informacji w bazie danych. Przed kliknięciem przycisku Wyszukać polecamy wprowadzony tekst skontrolować.

 

 

Jełeli szukanie przebiegło pomyślnie, to pod przyciskiem Wyszukać pokaże się wykaz zawierający wyniki szukanej informacji. Kliknięciem wybranej pozycji pokaże się następnie wprost mapa z wyznaczonym szukanym miejscem. Ustawieniem kursora myszy nad wyszukane miejsce pokaże się odpowiedni opis.

 

 

 

4.3.2       Współrzędne

Miejsce na mapie można również wyszukać za pomocą wprowadzonych współrzędnych  w dwóch systemach współrzędnych (GPS albo WGS84). Do określonych pól tekstowych wprowadzisz szukane współrzędne i naciśnięciem przycisku Pokazać wyświetlone będzie żądane miejsce na mapie. W wypadku, że wprowadzisz niewłaściwe, nieistniejące wartości, pokaże się ostrzeżenie „Błędne wprowadzenie!“ i do żadnego wyszukiwanie nie dojdzie.

 

Właściwe wyświetlenie miejsca, wyznaczonego symbolem z wprowadzonymi współrzędnymi, dokonać można naciśnięciem przycisku Pokazać. Po przesunięciu kursora myszy nad symbol pokażą się wartości współrzędnych.

 

 

4.3.3       Symbole

Każdy symbol powinien być przyporządkowany do pewnej grupy użytkowników, tzn. najpierw należy za pomocą przycisku Nowa grupa taką grupę utworzyć (otworzyć formularz, dopełnić jej nazwę i zachować). W wypadku, że nazwa grupy nie zostanie dopełniona, to wtedy podczas zachowania pokaże się informacja „Nie wypełniona nazwa grupy !“ i nowa grupa nie zostanie zachowana).

 

 

Po wprowadzeniu „pierwszej“ grupy pokaże się przycisk „Nowy symbol“, za pomocą którego można włożyć nowy symbol użytkownika. W formularzu wypełnisz potrzebne dane (dane obowiązkowe to: Nazwa grupy, Rysunek i Nazwa symbolu) i sam symbol umieścisz  na mapie podwójnym kliknięciem danego miejsca na mapie. Dopóki symbolu nie zachowasz, masz możliwość jego pozycję (uchwyceniem lewym przyciskiem myszy i przesunięciem) jeszcze dodatkowo zmienić.

 

 

Nad sporządzonymi symbolami można już w pełni korzystać z reszty dostępnych funkcji:

 

Wyznaczenie symbolu – dokonasz kliknięciem lewego przycisku myszy nad odpowiednią pozycją (symbolem) w wykazie symboli

Wyświetlenie symboli – funkcję tę możesz uruchomić nad wybraną grupą symboli za pomocą graficznego przycisku  znajdującego się przy każdej grupie albo nad wszystkimi symbolami wszystkich grup naciśnięciem przycisku „Pokazać wszystko“. Po wyznaczeniu symboli wycinek mapy ustawi się tak, aby były widoczne wszystkie symbole.

Edytacja symbolu – naciśnięciem przycisku  przy odpowiednim symbolu (pozycji) w wykazie symboli otworzysz formularz do edytacji wybranego symbolu. Użycie tego  formularza jest takie same jak formularza, który ma zastosowanie podczas wkładania nowego symbolu.

Usunąć grupę, symbol – usunięcie grupy symboli albo symbolu przeprowadza się za pomocą graficznych przycisków  znajdujących się również przy danej grupie symboli ew. symbolu.

 

 

 

 

4.4      Stacje

4.4.1       Stacje

Wyborem kolei narodowej i za pomocą pochodnego elementu sterującego „Wybór i wprowadzenie stacji“ wyszukasz stację kolejową. 

 

 

 

Naciśnięciem przycisku Pokazać stację na mapie wyświetlisz wyznaczony punkt (symbol) z tą stacją. Jeżeli kursor myszy ustawisz na tym punkcie, to pokaże się opis z informacją o numerze kolei oraz numerze i nazwie stacji kolejowej.

 

 

4.4.2       Trasa

Trasa jest wyświetlana między dwoma lub kilku stacjami. Dlatego potrzebne jest najpierw za pomocą elementu sterującego „Wybór i wprowadzenie stacji“ wyszukać i do wykazu stacji dodać stacje, między którymi chcesz wyświetlić trasę. Wybraną stację do wykazu dodasz za pomocą przycisku Dodać stację.

 

 

Naciśnięciem przycisku „Pokazać trasę“ wyznaczysz na mapie między wprowadzonymi stacjami kolejowymi żądaną trasę.

 

 

 

4.5      Śledzenie

4.5.1       Pozycje

Wypisanie aktualnych pozycji śledzonych obiektów do tabeli i ich natychmiastowe wyświetlenie na mapie dokonasz naciśnięciem przycisku „Wyszukać". Do mapy wyznaczone będą wszystkie znalezione pozycje. Przed samym szukaniem można jeszcze ustawić zakres wyszukiwania, tzn. podać okres czasu, w którym pozycje obiektów będą wyszukiwane i w liście rozwijalnej wybrać liczbę pozycji wyświetlonych w wykazie na jednej stronie (wartości te są ustawiane wg  pozycji na zakładce „Ustawienie“). W przypadku, kiedy system nie znajdzie żadnych obiektów, pokaże się informacja „Nie ma pozycji danych...“. Przy wyszukiwaniu pozycji można sobie na dodatek przełącznikiem „Automatyczne aktualizacje“ włączyć/wyłączyć regularny interwał (60 s.) wznawiania strony.

 

Z wypisanymi aktualnymi pozycjami obiektów możesz dalej pracować. Wyszukane pozycje wypisane w tabeli możesz sortować wg kolumn Oznaczenie i D/Cz (data iczas). Sortowanie zrealizować można kliknięciem myszy na nagłówku odpowiedniej kolumny, dane sortowane są według wartości ustawionej w liście rozwijalnej Sortowanie.

 

Można również dla poszczególnych pozycji ustawić ich wyświetlanie na mapie. Dla pozycji, które chcesz wyświetlić, zakreślisz w tabeli przełącznik  i naciśniesz przycisk „Pokazać wybrane“. (wartość wyjściowa jest dla wszystkich pozycji „włączone“ i podczas  „zakreślania“ pozycji możesz skorzystać z funkcji „wszystko | nic | odwrotnie“). Zakreślone pozycje będą wyznaczone do mapy a mapa zostanie wycentrowana, tak aby wszystkie pozycje na niej były widoczne. Wycentrowania poszczególnych pozycji na mapie dokonasz kliknięciem lewego przycisku myszy nad daną pozycją w tabeli.

 

Dla danej pozycji możesz sobie także wyświetlić bliższe informacje i to w ten sposób, że nad pozycję w tabeli albo ikonę na mapie ustawisz kursor myszy a pozycję można ponadto wyświetlić na mapach Google (przeprowadzić można kliknięciem na wyborze Szczegół  w tabeli albo przy ikonie na mapie). 

 

Wykaz pozycji można również za pomocą przycisków „Eksport XML“ oraz „Eksport CSV“ wyeksportować do pliku XML ew. pliku CSV. 

 

4.5.2       Historia

Wypisanie i wyświetlenie historii pozycji obiektów aktualnie zalogowanego użytkownika składa się z dwóch kroków.

 

4.5.2.1       Historia pozycji

 

W pierwszym kroku za pomocą przycisku „Wyszukać“ wyszukasz i w tabeli wyświetlisz wykaz obiektów. Jeżeli system żadnych obiektów nie znajdzie, to wtedy pokaże się informacja „Nie ma danych“. Przed samym szukaniem można jeszcze ustawić warunki wyboru (Typ środka transportu, Od, Do) za pomocą których można uściślić zbiór wyszukiwanych obiektów. Dla „Typu środka transportu“ oferowane są następujące możliwości: Wagon, Kontener, Lokomotywa, Kamion, Samochód i Inny. Ilość obiektów, które będą wypisane w tabeli na jednej stronie, masz możliwość zmienić poprzez ustawienie wartości w liście rozwijalnej „Ilość obiektów na stronie“ z tym, że kolejne zapisy będą dostępne na następnych stronach.

 

W skład formularza wchodzi także składany wykaz „Rozszerzone szukanie“, za pomocą którego możesz dalej zawężyć wyszukiwanie, tak iż obiekty można wyszukać według wprowadzonego tekstu (atrybut Oznaczenie) oraz według adaptera minitorującego. Takie wyszukiwanie zrealizujesz za pomocą przycisków „Szukać“.

 

 

 

W drugim kroku ustawia się i realizuje właściwe wypisanie albo wyświetlanie historycznych pozycji poszczególnych obiektów na mapie. Sposób realizacji ustawia się w tabeli Objektów za pomocą elementów sterujących checkbox dla każdego obiektu osobno.

 

Zakreśleniem elementu „Wypisać“ wypiszesz historię pozycji danego obiektu do nowej tabeli „Historia pozycji“. Przy zakreślonym elemencie „Pokazać“ wyznaczą się do mapy  symbole poszczególnych pozycji a jeżeli miałeś zakreślony także element „Połączyć“, to wtedy symbole będą połączone ze sobą odcinkami. Lecz funkcja „Połączyć“ jest aktywna tylko wtedy, kiedy masz równocześnie zakreślony także element „Wyświetlić.“ Ostatnim elementem, z którego możesz w tabeli skorzystać, jest element „Azymuty“. Po jego zakreśleniu pokażą się na mapie zamiast ikon danego obiektu ikony azymutu. Również ten element jest aktywny tylko wraz z elementem „Wyświetlić“. Jego zakreślenie można sobie ustawić poprzez zakreślenie pozycji „Stosować azymuty“ w właściwościach objektu.

 

Jakie dane będą wyświetlane w tabeli dla wyszukiwanych obiektów albo będą wypisywane na mapie można ustawić z punktu widzenia użytkownika za pomocą dwóch wykazów składanych („W wykazie pozycji“ oraz „Na mapie“). Obydwa wykazy zawierają elementy sterujące checkbox. Zakreśleniem konkretnego pola uaktywnisz potrzebną funkcję.

Właściwe wypisanie ew. wyświetlenie symboli na mapie po ustawieniu wartości przeprowadzisz naciśnięciem przycisku „Wypisać.“ Tak samo jak i w innych formularzach również tutaj istnieje możliwość wyboru ustawienia liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie. Również tutaj można wartość tę ustawić na zakładce „Ustawienie“.

 

 

4.5.2.2       Historyczne pozycje

 

Jeżeli miałeś zakreślony checkbox „Wypisać“, to wtedy po naciśnięciu przycisku o takiej samej nazwie pokaże się nowy formulař „Historyczne pozycje“, który zawiera dwie listy rozwijalne, dwa przyciski i tabelę. Za pomocą listy rozwijalnej „Oznaczenie“ wybierasz, o ile na poprzednim formularzu zakreśliłeś kilka obiektów objekt, którego pozycje chcesz w tabeli wypisać. W liście rozwijalnej „Sortowanie“ ustawiasz w jaki sposób będzie przeprowadzane sortowanie kolumny D/Cz (data, czas) w tabeli. Za pomocą przycisków dokonasz eksportu pozycji pokazanych w tabeli do odsowiednich plików (XML albo CSV). Tabela zawiera wykaz już z konkretnymi pozycjami. W tej tabeli jest tylko jeden atrybut, który można sortować – kolumna D/Cz. Sortowanie przeprowadzane jest standardowo kliknięciem myszy na nagłówku odpowiedniej kolumny.

 

Dla danego pola w tabeli można także jeszcze wyświetlić bliższe informacje. Należy ustawić kursor myszy nad pozycją w tabeli. Pozycję można także wyświetlić, tak samo jak i w innych tabelach w module „Śledzenie“, na mapach Google (kliknięciem na wyborze Szczegół  znajdującym się w tabeli).

 

 

 

Jeżeli w tabeli obiektów miałeć wybraną również funkcję „Wyświetlić“ (ew. „Połączyć“ lub „Azymuty“), to wtedy wyznaczone będą do mapy symbole, które oznaczają poszczególne pozycje, ew. odcinki łączące. Przy pozycjach pokażą się, o ile zostały przez użytkownika na poprzednim formularzu wybrane, dodatkowe informacje (oznaczenie, data, czas, najbliższa stacja). 

 

 

 

4.5.3       Obiekty

Praca z modułem obiekty składa się z kilku kroków, dlatego też podczas pracy w tym module natrafisz na największą liczbę formularzy.

 

4.5.3.1       Wykaz śledzonych obiektów

Formularzem wyjściowym jest formularz „Wykaz śledzonych obiektów“. Podczas otwarcia tego formularza do tabeli wypiszą się wszystkie obiekty aktualnie zalogowanego użytkownika, które mają Typ środka transportu “Wagon“ a w tabeli pokaże się (o ile dana liczba obiektów istnieje) tyle pozycji na jednej stronie, ile ich wprowadzono do pozycji  „Liczba obiektów na stronie“ na zakładce Ustawienie.

 

Zmiany wypisywania i wyświetlania obiektów w tabeli „Wykaz obiektów“ dokonać można po prostu poprzez zmianę wartości w wymienionych listach rozwijalnych. Zbiór wyszukanych obiektów można dalej zawężyć poprzez wprowadzenie tekstu do pola tekstowego Szukać i następnym naciśnięciem przycisku o takiej samej nazwie. Funkcja na przycisku Szukać wyszukuje objekty, których oznaczenie zawiera tekst wprowadzony w polu tekstowym. O ile wybranym wartościom nie odpowiada żaden objekt, to wtedy pokaże się informacja „Nie ma pozycji danych.“

 

 

W tabeli obiektów znajduje się przy każdym obiekcie przycisk graficzny , służący do edytacji danego obiektu. Naciśnięciem tego przycisku otworzysz formularz „Szczegół  obiektu“. Formularz ten jest taki sam, jak formularz stosowany do wprowadzenia nowego obiektu lecz dodatkowo zawiera przycisk „Usunąć“. Naciśnięciem tego przycisku wybrany obiekt usuniesz. Jeżeli w przypadku konkretnego objektu jest znana jego ostatnia pozycja, to w tabeli przy każdym obiekcie znajduje się również przycisk graficzny , po jego naciśnięciu pokaże się ostatnia pozycja obiektu na mapie Google.

 

Na formularzu znajdują się jeszcze dwa przyciski „Import pozycji“ oraz „Nowy obiekt“, za ich pomocą otworzysz kolejne formularze. Naciśnięciem przycisku „Import pozycji“ otworzysz formularz Import pozycji z XML a przyciskiem „Nowy obiekt“ otworzysz formularz „Szczegół“

 

4.5.3.2       Żądanie śledzenia

Kolejnym formularzem, z którym możesz się podczas pracy w tym module spotkać, jest formularz „Żądanie śledzenia“. Formularz ten otworzysz kliknięciem lewego przycisku myszy nad „Oznaczeniem“ obiektu w tabeli obiektów (formularz Wykaz śledzonych obiektów) i służy do wprowadzenia spodobu śledzenia danego obiektu.

 

W górnej części formularza znajdują się informacje o obiekcie: Oznaczenie, Typ środka transportu oraz Ostatnia pozycja (data, czas, numer kolei, numer i nazwa najbliższej stacji). Przy polu Ostatnia pozycja informacje te pokazują się tylko wtedy, jeżeli jest znana ostatnia pozycja tego obiektu. W takim przypadku można sobie ostatnią pozycję za pomocą graficznych przycisków wyświetlić również na odpowiedniej mapie. Za pomocą przycisku   na Jerid „ślepej“ mapie a przyciskiem  na Google mapie.

 

W dolnej części formularza znajduje się element sterujący wykaz składany, który ma trzy pozycje (Systemy zewnętrzne, Własna jednostka monitorująca oraz Ręczne wprowadzenie pozycji), z których każda zawiera typ albo sposób możliwego śledzenia. W celu ustawienia albo wprowadzenia wybranego typu śledzenia pozycje te ukrywają w sobie kolejne elementy sterujące.

 

Po otwarciu formularza jako aktywna pozycja wykazu ustawiona będzie ta pozycja (system śledzenia), na którą obiekt został ustawiony. W odwrotnym przypadku jako wyjściowa ustawiona będzie pozycja „Ręczne wprowadzenie pozycji“.

 

 

 

 

Systemy zewnętrzne – tutaj są do dyspozycji dwa spodoby śledzenia. Pierwszy sposób to Śledzenie za pośrednictwem UZ (Koleje Ukraińskie) a drugim sposobem jest Śledzenie Cevis.

 

Śledzenie WNP i Kraje bałtyckie – do pracy z tym typem śledzenia masz do dyspozycji trzy przyciski oraz graficzny element sterujący „Stan śledzenia“, który udziela informacji o aktualnym stanie śledzonego obiektu. Do uruchomienia śledzenia służy przycisk „Rozpocząć śledzenie“. Naciśnięciem  tego przycisku otworzysz formularz „Śledzenie za pośrednictwem UZ“, w którym wypełnisz stację nadania i stację przeznaczenia i naciśniesz przycisk „OK“. Do uzyskania aktualnej pozycji użyj przycisk „Uzyskać aktualną pozycję“. Ukończenie śledzenia obiektu przeprowadzisz naciśnięciem przycisku „Wstrzymać śledzenie“, w ten sposób wyślesz żądanie ukończenia śledzenia wagonu kolejowego. O pomyślnie przeprowadzonej akcji pokaże się informacja „Akcja została pomyślnie wykonana“.

 

 

 

 

 

W formularzu „Śledzenie za pośrednictwem UZ“ wprowadzisz stację nadania i stację przeznaczenia za pomocą pochodnego elementu sterującego „Wybór i wprowadzenie stacji“, śledzenie uruchomisz naciśnięciem przycisku „OK“.

 

 

 

Śledzenie Cevis – również tutaj używane są elementy sterujące „przyciski“ a o stanie śledzenia obiektu jest użytkownik poinformowany elementem sterującym „Stan śledzenia“. Właściwe śledzenie uruchomisz naciśnięciem przycisku „Rozpocząć śledzenie“. Po naciśnięciu przycisku pokaże się okno i informacją „Akcja została pomyślnie wykonana“. Śledzenie ukończysz za pomocą przycisku „Wstrzymać śledzenie“.

 

 

Własna jednostka monitorująca zawiera jeden adapter śledzenia „Racapoun SMS“.

 

Śledzenie za pośrednictwem racapoun SMS – również tutaj stosowane są do pracy elementy sterujące w postaci przycisków i do wyświetlania istniejącego stanu śledzenia element graficzny „Stan śledzenia“. Oprócz tego w porównaniu z poprzednimi typami śledzenia jest tutaj jeszcze pole tekstowe Kod, służące do wkładania cyfry kontrolnej. Przed uruchomieniem właściwego śledzenia  należy więc wypełnić Kod, jeżeli nie, to po naciśnięciu przycisku „Rozpocząć śledzenie“ pokaże się informacja „Kod powinien być wypełniony“ a śledzenie się nie rozpocznie.

 

 

 

O ile naciśniesz przycisk „Szczegół śledzenia“, otworzy się formularz „Śledzenie za pośrednictwem racapoun SMS“, w którym znajdują się pozycje SIM oraz Reżim. Obydwie pozycje są w tym przypadku niedostępne i służą tylko do wyświetlenia informacji. Dostęp i możliwość ustawiać te pozycje ma tylko użytkownik w roli „administratora“.

 

Śledzenie obiektu wstrzymasz za pomocą przycisku „Wstrzymać śledzenie“ a o wykonanej akcji otrzymasz informację „Akcja została pomyślnie wykonana“.

 

Ręczne wprowadzenie pozycji – ta pozycja wykazu zawiera jeden przycisk o takiej samej nazwie, którym otworzysz formularz „Ręczne wprowadzenie pozycji“.

 

Podczas wprowadzania nowej pozycji należy wypełnić pozycje obowiązkowe Data, Czas oraz Współrzędne. Do wypełnienia pozycji Data można użyć elementu sterującego Kalendarz a rodzaj współrzędnych (GPS albo WGS84) wybierzesz za pomocą Przełącznika. Jeżeli do pozycji potrzebne jest wpisać jeszcze inne dodatkowe informacje, to możesz w tym celu skorzystać z pozycji Info. 

 

Naciśnięciem przycisku „OK“ nową pozycję zachowasz. Jeżeli wprowadziłeś błędne albo nie istniejące współrzędne, to po naciśnięciu przycisku „OK“ pokaże się informacja „Nieważne współrzędne“ i nowa pozycja nie będzie zachowana. Nowa pozycja nie zachowa się również w takim przypadku, kiedy nie zostały wypełnione obowiązkowe pozycje Data i czas i pokaże się informacja „Nieważna data i czas.“

 

 

Wartości współrzędnych można do pól tekstowych wprowadzić dwoma sposobami. Bądź wprost za pomocą klawiatury albo łatwiej podwójnym kliknięciem lewego przycisku myszy w odpowiednim miejscu na mapie. Jeżeli użyjesz drugi wariant, to pokaże się na mapie ikona „flagi“  wyznaczająca wybraną pozycję. Pozycję tę można kiedykolwiek, do chwili zachowania naciśnięciem przycisku „OK“, jeszcze dodatkowo zmienić w ten sposób, że ikonę „weźmiesz“ lewym przyciskiem myszy i na mapie przesuniesz na wybrane miejsce.

 

4.5.3.3       Szczegół obiektu śledzenia

Ten formularz służy do wprowadzenia nowego albo do edytacji istniejącego obiektu. Zanim naciśniesz przycisk „Zachować“ należy najpierw wypełnić obowiązkową pozycję „Oznaczenie“ i w listach rozwijalnych „Typ środka transportu“ oraz „Rysunek“ (symbol pod jakim obiekt będzie wyświetlany w tabelach i na mapie z wyjątkiem objektów, które mają włączony wybór „Stosować atrybuty“ i przy których będzie w tabelach wyświetlany symbol azymutu ) wybrać odpowiednią pozycję.

 

Po naciśnięciu przycisku „Zachować“ system przeprowadzi przed właściwym zachowaniem obiektu kontrolę, czy pozycja „Oznaczenie“ jest wypełniona, o ile jako Typ środka transportu wybierzesz Wagon albo Kontener, to również czy została poprawnie wprowadzona, tzn. czy oznaczenie (numer) zawiera właściwą liczbę kontrolną i jeżeli tak, to system obiekt zachowa.

 

W przypadku, kiedy Oznaczenie obiektu nie zostało wypełnione, pokaże się informacja „Błędne oznaczenie“ a w przypadku, kiedy zostało niewłaściwie wprowadzone, to wtedy pokaże się informacja (przy wagonie) „Błędna liczba kontrolna oznaczenia“, (przy kontenerze) „Błędne oznaczenie“ albo „Błędna długość oznaczenia (8 albo 12 cyfr)“. 

 

Także przy obiekcie można wprowadzić dodatkowe informacje i wykorzystać w tym celu pole tekstowe „Opis“.  Również można za pomocą elementu sterującego checkbox „Używać azymutów“ przy obiekcie włączyć/wyłączyć ustawienie wyboru „Azymuty“ w tabeli Obiekty na zakładce Historia.

 

 

4.5.3.4       Import pozycji z XML

Na tym formularzu można dokonać importu pozycji z wytworzonego pliku XML. Naciśnięciem przycisku „Przechodzić“ otworzysz okno dialogowe „Pobrać plik“, za pomocą którego można wybrać odpowiedni plik XML. Właściwego importu pozycji do bazy danych dokonasz za pomocą przycisku „Import.“

 

Jeżeli format importowanego pliku XML nie ma odpowiedniej struktury, to po naciśnięciu przycisku „Import“ pokaże się informacja „Błędna struktura pliku XML“. W przypadku, kiedy nie został wybrany żaden plik XML a pomimo tego naciśnięto przycisk „Import“, to wtedy pokaże się informacja „Nie wprowadzono żadnego pliku“.

 

W skład formularza wchodzą także dwa odsyłacze „Wzór pliku XML pozycji“ oraz „Schemat pliku XML“, za pomocą których można w nowym oknie otworzyć i zobaczyć wzorowy przykład pliku XML albo przykład wzorowego schematu pliku XSD.

 

 

4.5.4       Ustawienie

Wprowadzeniem wartości do pól tekstowych albo wyborem w listach rozwijalnych dokonasz ustawienia, które zachowasz za pomocą przycisku „Zachować“.

 

4.6      Infrastruktura

4.6.1       Wyświetlić

Jaka się pokaże infrastruktura zależy od tego, jakie sobie wybierzesz ew. wprowadzisz warunki wyboru. Do wyboru są trzy listy rozwijalne: Kolej, Typ trakcji oraz Klasa liniowa a do wprowadzania dwa pola tekstowe: Numer linii oraz Liczba torów. W przypadku, kiedy wybranym ew. wprowadzonym warunkom wyboru nie odpowiada żadna linia, to wtedy pokaże się informacja „Nie znaleziono żadnych linii odpowiadających filtrowi“.

 

Oprócz tego możesz za pomocą przełącznika kolorów wybrać również kolory do wyznaczenia infrastruktury i również możesz ustawić sposób wyznaczania wycinka mapy, tzn. włączyć/wyłączyć element sterujący checkbox „Ustawić wycinek“ i w ten sposób mieć wpływ na to, czy na mapie widoczne będą wszystkie odcinki wyszukanych linii albo pokaże się tylko aktualny wycinek mapy.

 

 

Wyświetlenie infrastruktury przeprowadzisz naciśnięciem przycisku „Wyświetlić“. Jeżeli klikniesz lewym przyciskiem myszy nad odpowiednim odcinkiem linii, dojdzie do jego kolorowego uwyraźnienia i równocześnie uaktywni się (o ile nie została wybrana) zakładka „Informacje“, w której pokażą się szczegółowe parametry linii odpowiadające wybranej kolei narodowej.

 

 

 

4.6.2       Trasa

Zanim naciśniesz przycisk „Wyszukać“, aby wyświetlić na mapie najkrótszą trasę (z wyliczoną ogólną długością w km) między dwoma stacjami kolejowymi, należy najpierw w części „Pokazać/ukryć określenie trasy“ wprowadzić stację nadania i stację przeznaczenia. W odwrotnym przypadku pokaże się informacja „Nie wprowadzono stacji nadania“ ew. „Nie wprowadzono stacji przeznaczenia.“ Można tego dokonać za pomocą pochodnego elementu sterującego „Wybór i wprowadzenie stacji“. Do bardziej indywidualnego ustawienia trasy jest tutaj jeszcze możliwość wybrać stację „Przez“ albo za pomocą listy rozwijalnej wybrać Trakcję lub za pomocą pól tekstowych wprowadzić Liczbę torów, ew. Nacisk na oś. Stację „Przez“, tzn. stację, przez którą ma prowadzić dla użytkownika najkrótsza trasa, wprowadzić można tak samo jak i poprzednie stacje elementem sterującym „Wybór i wprowadzenie stacji“.

 

 

Na zakładce znajduje się jeszcze jedna część - „Pokazaćt/ukryć zakazaną infrastrukturę“. Ta część służy do wprowadzenia ograniczeń (stacje, linie oraz odcinki linii), które w trakcie szukania najkrótszej trasy już nie będą brane pod uwagę.

 

Wprowadzać poszczególne ograniczenia do „zakazanej“ infrastruktury możesz dwoma sposobami. Bądź bezpośrednio w tej części za pomocą odpowiednich elementów sterujących albo poprzez zakładkę Informacje. Bezpośrednio możesz przy stacjach zastosować element sterujący „Wybór i wprowadzenie stacji“ a przy liniach albo odcinkach linii listy rozwijalne. Wartości w liście rozwijalnej „Zakazane linie“ oferowane są według wybranej kolei a w liście rozwijalnej „Zakazane odcinki“ wg zakazanych linii, tzn., iż zakazany odcinek wybrać można dopiero po wyborze zakazanej linii w danej liście rozwijalnej.

 

Wybrana linia ew. odcinek linii po wyborze w wykazie pokaże się jeszcze dla kontroli na mapie, ale do odpowiednich „zakazanych“ wykazów należy go następnie włożyć za pomocą przycisku Dodać. Z tymi wykazami zakazanych linii i odcinków można dalej pracować. Poszczególne linie albo odcinki można naciśnięciem przycisku  wyświetlić na mapie albo za pomocą przycisku  z wykazu usunąć.

 

Do wyświetlenia wszystkich zakazanych linii albo zakazanych odcinków równocześnie można użyć przycisku „Pokazać wszystkie zakazane linie i odcinki“. To wszystko obowiązuje pod warunkiem, że zakazane wykazy nie są próżne, bo wówczas pokaże się informacja „Nie było zakazanych linii ani odcinków“. 

 

 

 

Także podczas wyświetlania najkrótszej trasy można sobie ustawić sposób wyznaczenia wycinka mapy za pomocą elementu sterującego checkbox „Ustawić wycinek“. O ile po wprowadzeniu warunków wyboru w części „… wprowadzenie trasy“ albo po ustawieniu zakazanych obiektów w części „… zakazaną infrastrukturę“ system nie znajdzie potrzebnych danych, to wtedy pokaże się informacja „Nie znaleziono żadnych linii odpowiadających filtrowi“.

 

 

4.6.3       Informacje

Oprócz informacji o parametrach linii aktualnie wybranego odcinka linii na mapie (taki odcinek wprowadzany jest na zakładce Pokazać i Trasa) znajdują się na zakładce również dwa przyciski „Dodać odcinek między zakazane odcinki“ oraz „Dodać linię między zakazane linie“. Naciśnięciem konkretnego przycisku uruchomisz funkcję o takiej samej nazwie, tzn. wybrany odcinek linii albo jego linię włożysz do zakazanej infrastruktury znajdującej się na zakładce Trasa.

 

Po tej czynności przyciski będą niedostępne a do ponownego użycia należy na mapie dokonać nowego wyboru odcinka. Ale w przypadku, kiedy wybrany odcinek linii albo linia były już dodane między zakazane odcinki lub linie (bądź z tej zakładki albo bezpośrednio na zakładce Trasa), to wtedy przyciski będą dalej niedostępne, tzn. między zakazane odcinki, linie już nie można dodać dwa razy takiego samego odcinka albo linii.

 

4.7      Korytarze

4.7.1       Korytarze

W liście rozwijanej „Typ korytarza“ wybierzesz określony typ korytarza i w liście rozwijanej „Korytarz“ wybierzesz odpowiedni korytarz, ew. przełącznikiem wybierzesz kolor, jakim ma być wyznaczony korytarz i naciśniesz przycisk „Pokazać korytarz“.

 

 

Po naciśnięciu przycisku „Pokazać korytarz“ zostanie na mapie wyznaczony (wybranym kolorem na warstwie klasycznej sieci kolejowej) odpowiedni korytarz.